وضع الاختبار غسالة سامسونج اتوماتيك

وضع الاختبار غسالة سامسونج اتوماتيك

تست مود غسالة سامسونجTest Mode
This video will show you how to enter Washing Machine into test mode and diagnose the fault codes 
Error codes FOO, FDL, FDU, FH, FA, FP, F5, F6, F7, F8, F11, F12

تعليقات