مواضيع عشوائية

Refrigerant Gases

Refrigerant Gases - Hydrofluorocarbons

R-134a
1,1,1,2-Tetrafluoroethane
C2H2F4
811-97-2

R-404A
R-125/R-143a/R-134a (44/52/04)

R-407C
R-32/R-125/R-134a (23/25/52)

R-410A
R-32/R-125 (50/50)

R-507
R-125/R-143a (50/50)

R-124
2-Chloro-1,1,1,2-Tetrafluoroethane
C2HF4Cl
2837-89-0

R-125
Pentafluoroethane
C2HF5
354-33-6

R-143a
1,1,1-Trifluoroethane
C2H3F3
420-46-2

R-152a
1,2-Difluoroethane
C2H4F2
75-37-6

R-23
Trifluoromethane
CHF3
75-46-7

R-32
Difluoromethane
CH2F2
75-10-5

R-508B
R-23/R-116 (46/54)

R-227ea
1.1.1.2.3.3.3 Heptafluoropropane
CH3HF7
431-89-0


Refrigerant Gases - Hydrochlorofluorocarbons

R-22
Dichlodifluoromethane
CHClF2
75-45-6

R-401A
R-22/R-152a/R-124 (53/13/34)

R-401B
R-22/R-152a/R-124 (33/15/52)

R-402A
R-125/R-290/R-22 (60/02/38)

R-402B
R-125/R-290/R-22 (38/02/60)

R-406A
R-22/R-600a/R-142b (55/04/41)

R-408A
R-125/R-143a/R-22 (07/46/47)

R-409A
R-22/R-124/R-142b (60/25/15)

R-123
2,2-Dichloro-1,1,1-Trifluoroethane
CHCl2CF3
306-83-2

R-141b
1,1-Dichloro-1-Fluoroethane
C2H3FCl2
1717-00-6

R-142b
1-Chloro-1,1-Difluoroethane
C2H3F2Cl
75-68-3


Refrigerant Gases - Perfluorocarbons
R-218
Octafluoropropane
C3F8
76-19-7

Refrigerant Gases - Hydrocarbons
R290
Propane
C3H8
74-98-6

R600a
Isobutane
CH(CH3)2CH3
75-28-5

R601c
Cyclopentane
C5H10
287-92-3

DuPont ISCEON Refrigerant Gases
R-422D
Isceon MO29

R-423A
Isceon 39TC

R-413A
Isceon MO49

R-417A
Isceon MO59

R-422A
Isceon MO79


Isceon MO89

تعليقات